Anneksgården - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Anneksgaarden
Af Verner Eg
Gårdene
I 1796 begyndte udflytningen af seks gårde fra Ellinge by, og yderligere fire gårde blev flyttet i senere, den sidste i 1862.
Annexgården, Kirkeballe 2B, menes at have været præstebolig i den katolske tid. Efter 1555 har gården tilhørt præstekaldet, indtil 1852.

Annexgaard 1867, som den blev tegnet af Rasmus Hansen, der havde gården fra 1. oktober 1867.
Der er flere detaljer om ejerskabet under "Hvornår".

Ellingegård, Ferritslevvej 119, har hørt under Juulskov, og senere Rønningesøgård.

Kirkeballegård, Kirkeballe 2D, har også hørt under Juulskov, og senere Rønningesøgård. Hans Aage Hansen købte gården i 1958, og sønnen Søren Fredslund Hansen overtog gården i 1992.
Fra venstre:
Ivan Bak,
Hans Aage Hansen,
Johannes Hansen, f. 1905 (som solgte Anneksgaarden til Inger og Hans Aage),
Gudrun Bak (som er født på Anneksgaarden), og
Inger Fredslund Hansen.

Som det kan ses på det fotografiske tidsstempel, er billedet taget den 19. juli 1995.
  
1986       
Johanns og ”Lille Hans”.
Sommer 1992
        
Hans, Niels Frederiksen, Arthur, Søren.
        
Kvisten nedlægges.
Sommer 1993
        
Nyt tag lægges af Otto Kåe, Ringe og Poul Erik fra Haundrup.
        

        
Arthur på stilladset.
Sommer 1993
Sommer 1993
Sommer 1993
6. september 1993       
Kirkediget inden træfældningen.
6. september 1993       
Kirkediget efter træfældningen.
Marts 1995
Det gamle grisehus af kampesten inden nedrivningen.
Marts 1995
Den gamle kostald fra bagsiden, inden nedrivningen.
Juni 1995
Den gamle kostald, inden nedrivningen.
Juni 1995
Arthur, Niels F., Lars og Hans.
Vinteren 1996       
Tærskeværket på vej i marken til afbrænding.
Sommer 1997       
Stråtag over vognport udskiftes med plader.
Vinter 2000
Forår 2000
Udvidelse af veranda.
Niels Frederiksen og Arthur.
Forår 2000
Stefan, Hans, Niels F. og Simon.
Vinter 2003
Der er lidt tvivl om hvem personerne på billedet er , men det menes, at han der holder hesten er Johannes Hansen, som Inger og Hans Aage Hansen senere købte Anneksgaarden af.
Bag på billedet sår der: ”Anneksgaarden i Ellinge. Bygget i 1880. Tagsten på stuehus i 1929.
2009-01-09

Bogen om Anneksgaarden
       
I 1913 begyndte Rasmus Hansen at skrive en beretning om Anneksgaarden i Ellinge.
       
Han var da 73 år, og beskrivelsen er spændende læsning, som indeholder et stykke Danmarkshistorie - tæt på.
       
Desværre blev det kun til 10 sider, men de er gengivet her under.
Side 1

Da jeg ofte har tænkt paa at gjøre
en optegnelse over Beboerne i Ellinge
Annexgaard saa langt jeg kan gaa Tilbage
vil jeg da jeg nu er 73 Aar gjøre et Forsøg
maaske det kan faa Indterese hos Efterkom-
mere ved dels at se Tilbage og fortsætte.

i Marts 1913.

Rasmus Hansen

Den ældste jeg ved Fæster Hans Jørgensen

(Annexgaarden var den gang fæste under
Skjellerup Præstegaard) der fik Fæsteskøde
Aar 1739  17de Juli hans Hustru var Bodil
Steffensdatter som det ser ud til er Død da
der har været afholdt Skifte 1765 de har
avlet 3 Børn  Steffen Hansen 6 Aar
Jørgen Hansen 2 Aar og Bodil Hans-
datter 14 Dage ved Skiftet var nærvær-
ende Børnenes Værge Kristen Jakobsen
Bødker
Side 2

og Vurderingsmænd Rasmus Hansen og
Peder Pedersen alle af Ellinge samt Otto
Lytken Sognepræst for Skjellerup Ellinge det
ser ud til at Hans Jørgensen er bliven gift
anden gang med en enke Maren Poulsdatter
fra Davinde med 4 børn

Aar 1789 den 16 Februar er Annexgaarden
tilskødet Steffen Hansen af Sognepræsten
Friis og hans Fader Hans Jørgensen  Steffen
Hansen var gift med Karen Andersdatter
og avlet sammen 8 Børn,

Rasmus Steffensen      28 Aar
Kristen           - ---- --   26    -
Bodil              - ----- -   24  
Jørge  n         - ------ -  23      1822
Mads             - --- ---   21
Anne             -- - --- -  19
Else Katrine   ----- ----- 18
Karen            --- -----   14
Side 3

Aar 1822 den 11te December er Annexgaarden
Tilskødet (i Fæste) forannævnte Rasmus Steffensen
gift med Johanne Hinsesdatter fra Rønninge
af Sognepræst Niels Olivarius.
Aar 1852 den 28de Juni Kjøbte nævnte Rasmus
Steffensen Annexgaarden til Selveje af daværende
Sognepræst Jens Kristian Edvar Theodor Man
for 3100 Rbd (6200 Kr) det var en meget gammel
sammen bygget gaard der stod for Hartkorn 5 Tdr.
2 Skp 1 ¼ Alb.  Rasmus Steffensen var i mange     *
Aar Lægdsmand hvorfor han tilkjendes Danne-
brogskorset.  Rasmus Steffensen og Hustru avlede
4 Børn nemlig Karen Rasmusdatter Rebekke
Rasmusdatter, Anders Rasmussen han deltog
i Krigen 1864 ved daværende 5te Regimente
og Steffen Rasmussen

Karen Rasmusdatter gift med Hans

Kristensen Paarupgaard hvor de bliv
boende de avlede 3 Børn Kristen,
Rasmus, og Karen Marie, efter hendes

* Alb. = Album = 1/12 skæppe land = 57,5 m2
        
Side 4

Fødsel Døde Karen 1869.
Steffen Rasmussen bliv gift Foraaret
1867 med Karen Sørensen og byggede
paa Udloden Lyumskov Mtk No 2.b.
Anders Rasmussen Døde strax efter Krigen 1864
Rebekke Rasdatter bliv gift med
mig Rasmus Hansen 12 Oktober 1867
og vi overtog Annexgaarden Mtk No 2 u
i Ellinge meget gamle bygninger og Jordene
var meget forsømte en hel del af Marken henlaa
som Eng men meget daarlig beskafenhed jeg begyndte
strax lidt efter at opdyrke noget af Engen og
gravede Render hvori jeg lagte Faskiner (af Sten) den gang Kjende
man ikke dræjensrør og man havde ikke saa gode
Jordtækter saa man maatte se at hjelpe sig som
man kunde best naar jeg havde faaet et
Stykke taget under Behandling stod der langs
Vejen og imellem Marker store Grøftevolde som naar man
havde Tid kjørte man ned på de opdyrke
Enge for at forfremme Kulturen  va der viste
sig var meget godt
Side 5

Minne Forældre gmd Hans Hansen og Anne Rasmusdatter
Fader var født i gaarden Mtk 2, a i Bekstrup min
Moder var født i Ellinge         Fader Døde paa
Frederiks Hospital i Kjøbenhavn den 12e August
1865 efter en operation for Stensmærte min Moder
Døde 28 December 1882

En Skildring af mit livs Tilskikkelser
Jeg er født 21de April 1840 i Bekstrup (Vi var
5 Søskende) 1854 bliv jeg Konfirmeret af
Sognepræst Man, 1862 bliv jeg ved Sesionin
udskreven til Hest eller Fodgarder, 1863 14e Juni
meldte jeg mig ved den Kgl Livgarde til
17de Oktober 1865, efter end Skoletid den 2en
September 1863 kom vi paa en større Manøvre
ved Dannevirke hvor jeg var Indkvarteret i
Slegvigs (Solefus)  Efter endt Manøvre Marserede
vi til Flensborg hvor vi bliv Indkvarteret
for en Tid  Kong Frederik den 7de tog Ophold
paa Glyksborg Slot hvor et Kmp hver 4 Uge
skiftevis kom ud for at gjøre Vagttjeneste
Side 6

1863 den 15de November Døde Kong Frederik den 7
hvorefter Garden bliv flyttet til Kjøbenhavn
og paabegyndte sit vante Garnisionsliv med
Vagt på Kristiansborg Slot og Amalienborg Slot
den 2en December 1863 kom Kong Frederik den 7des
Lig til København vor garden modtog ham ved
Tøjhusbroen og fulgte ham til Kristiansborg Slot
hvor han hensattes til Parade til hans Lig 14 Dage
efter bliv ført til Roskilde og Bisattes i Domkirken
hertil var Garden tilstede for at honorere sin
afholdte Konge for sidste gang.
Der forelagtes Kong Kristian den 9de til Stafæst-
else en af Rigsraadets vedtagelse Fællesforfat-
ning for Kongeriget og Sønderjylland han
betænkte sig paa at underskrive den men
bøjede sig til sidst loyalt sin Regering
denne Underskrift gav Anledning til Krigen
1864 heri deltog Garden hvortil jeg hørte
(nemlig ved 3die Kompagni No 178) den 18de
Marts bliv vi ført til Sønderborg paa Ala
hvor vi fik Kvarter i en Købmandsgaard
Side 7

og deltog i Dybbølstillingens Forsvar i førstningen
var vi paa Skansearbejde om Natten dels at ud-
bedre va Tyskernes Beskydning har rampaaneret og
dels at grave Løbegrave Natten til den 28de Marts
angrib Tyskerne Stillingen netop som vi holt
op med at Arbejde som gav Anledning til at vi matte
blive nogle Timmer og deltage i Forsvaret det
var første gang Geværkuglerne peb om Ørerne og
den 2de April begyndte Voldsomt Bombarde-
ment paa Sønderborg, de tre Kmp af Garden
bliv da trukken ud ag Byen medens 3 Kmp.
som jeg var ved bliv tilbage i Sønderborg for at
forsette Polititjeneste 30 a. 40 Gardere ad gangen
færdedes hele Dagen hvor Granaterne faldttættest
den 18de April Kl 10 Fmd angreb Tyskerne Dybbøl-
stillingen hvorfra vores Arme maatte rykke
tilbage imod Sønderborg Garden rykke ud for
at deltage i Kampen og kom ud over Bro-
erne men maatte rykke tilbage for at Dække
Retiraden her tabte Garden Døde og Saarede
40 Mand den 19 April bliv Garden ført til
Side 8

Høruphav og bliv overført til Faaborg den 21de
Marserede vi til Assens (min 24 aarige Fødselsdag)
den 22de Marserede vi til Strib og bliv Overført
til Frederits den 27de Overførtes vi tilbage til Fyn
vor vi ankom Kl 10 Aften og Marserede til
Visenbjerg Sogn vor vi bliv lukket en Deling
ind i en Gaard næste Dag bliv vi Indkvarteret
jeg bliv Indkvarteret i Rold saa vidt jeg husker
hos Hans Rasmussen der var vi i fem Dage
hvorefter vi Marserede gennem Odense til
Marslev vor vi bliv indkvarteret saavidt
jeg husker hos en gaardmand Olesen næste
Dag Marserede vi til Nyborg og bliv ind-
kvarteret hen imod Aften men ud paa Natten
bliv vi blæst ud og bliv ført til Havnen
for at føres til Vendsysel og ankom 4 Maj
til Hals om Aftenen hvorefter vi trak
Vester paa og bliv indkvarteret i Aaby der
var vi til den 16 Maj da der var indtraat
Våbenhvile blive vi Udskibet fra Nørre
Sundby til Kjøbenhavn hvor vi saa forblive
Side 9

Den 30’ Oktober sluttedes Freden i Vien.
Efter at jeg bliv Hjemsendt fra Soldatertjenesten
kom jeg til at tjene i Skjellerup Præstegaard
hos Provst Jungersen  2½ Aar herfra kom
jeg her til Anneksgaarden den 1ste Oktober
1867 og bliv gift den 12de Oktober 1867 med
Rebekke Rasmusdatter vi avlede 2 Børn nemlig
Hans Hansen født 20de Juli 1868 og Karen
Andrea Hansen født 17de Maj 1870 hun bliv
Gift 16de Oktober 1893 med Anders Kristiansen
Torbøllegaard og kom til at Bo i Ferritslev (Vesterdal)

Saaledes saa gaarden ud 1867

(Tegning)
Tegningen kan ses i større udgave længere nede på denne side.
Side 10

1869 Ombyggede jeg Staldlængen imod Nord
1870 Byggede jeg en Svinestig af Kampesten
1880 Byggede jeg Stuehus
1881 Byggede jeg den sydlige Lade og Brænde
       hus med Tofteporten
1896  Byggede jeg den Vestlige Lade
Ugens foto
Uge 2010-06

Ugens foto i sidste uge var fra Anneksgården - et foto taget i 2010.
Denne uges foto er skam også fra Anneksgården, men det har nogle flere år på bagen - hvor mange - det ved jeg ikke.
Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen, som fortæller, at manden til højre er Hans Hansen. Den voksne kvinde derefter er Anna Hansen.
Den ældre mand med sort kasket og hvidt skæg er Rasmus Hansen - han som har skrevet beretningen om Anneksgården, som kan læses under ”Lokalhistorie”, ”Anneksgården”.
2010-02-08
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold