Paarupgaard - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Pårupgård
Af Verner Eg
Oprindelig var Pårupgård en hovedgård, der lå på det stærkt tilgroede område mellem Pårupvej og Vendegyden.
Gården, der også er kaldt Paderup slot, tilhørte 1499-1507 fru Magdalene.

I 1526 nævnes Anders Emmiksen (død 1566) som ejer og i 1589 sønnen Otte Emmiksen "den onde" (død 1594).
Sidstnævnte havde to sønner boende på gården.

Den kom senere under Nyborg.
I 1672 gav byens præsident, borgmester og råd kongen Pårupgård i mageskifte mod en del af byens ladegård, og den blev lagt til ryttergodset.

Den 27. marts 1719 købte Hans Thornsohn, der var forpagter eller forvalter på Hindemae, gården ved en auktion i Nyborg.
Hartkornet udgjorde 14 td. 2 skp. 3 fdk. 2 alb. og skov 2 skp. 2 fdk., tilsammen 14 td. 5 skp. l fdk. 2 alb., og prisen var 50 rd. pr. tønde, ialt 733 rd. 82 sk. Husene på grupden fulgte med, og kronen forbeholdt sig ret til jagten på vildtbanen.
Senere ejedes Pårupgård af herredsfoged Salomon Lindegaard, der døde 1759.

Det ældste dokument, der har kunnet findes vedrørende den senere Pårupgård, er et fæstebrev, som admiral C.W. Gjedde, Hindemae, den 12. juni 1720 udstedte til Anders Nielsen i Grøfteskovhus.
Fæstebrevet oplyser, at den gård, som Anders Nielsen har fæstet, sidst har været beboet af Lars Pedersen, og at hartkornet udgør 10 td. 6 skp. 2 fdk. ½ alb.; dermed er gården den største i Ellinge sogn.

Efter at Anders Nielsen har frasagt sig gården (alderdom og svaghed), har Hans Rasmussen ved fæstebrev af 28. febr. 1752, udstedt af R. Langhof til Hindemae, overtaget den.
Tre år senere døde Anders Nielsen og efterlod sig ingenting til enken og en datter på 5½ år, så barnets pårørende måtte erklære sig villige til at tage sig af barnet med skolegang, klæder og føde.

Ved en "forening" af 24. sept. 1781 mellem Hans og hans svigersøn Christen Rasmussen, født i Ullerslev o. 1741, afstod Hans Rasmussen gården til svigersønnen. Samme dag blev fæstebrevet til Christen Rasmussen udstedt af hofjægermester Wind, Hindemae.
Svigerforældrene blev i gården som aftægtsfolk, og foruden "fri husværelse" skulle de årlig have 3 tdr. rug, 12 skp. byg, l td. malt, et fedt svin, som skulle veje 4 a 5 lispund, 4 fede gæs, en skæppe boghvedegryn og 8 læs tørv. Desuden græsning og foder til en ko og 4 får.
Endvidere et sengested med omhæng, 4 dyner, 6 puder, 4 par lagen, i 2 kister, en lille og en større kedel, en gryde, en rist og pande, en strippe og balje, en kærne og flødebøtte, en halv øltønde og en fjerding, endnu en tønde, et lille bord og fire stole. Når datteren fra gården engang skulle giftes, skulle hun have et himmelsengested med omhæng, deri 6 dyner, 6 puder og 6 par lagen, en kiste, en dragkiste, en beslagen vogn, en ko, en hest, 4 får, samt trolovelse og bryllup "på 80 folk".

Den 4. sept. 1788 blev der holdt skifte efter Christen Rasmussen, som kun blev 47 år. Der gøres nøje rede for, hvad de fire børn, der er i alderen 3 uger - 6 år, skal arve af klæder bohave m.v. De to piger (2½ år og 3 uger) skal til sin tid have trolovelse og bryllup på 30 personer.

Christen Rasmussens efterfølger blev Peder Larsen, der er født i Røjerup o. 1753, og som fæstede gården d. 17. sept. 1788. Han giftede sig med formandens enke, Anne Hansdatter og med disse to begynder den slægt, der kommer til at bebo Pårupgård i de næste to hundrede år - til vore dage.

Peder Larsen købte gården af C.A. Mourier, Hindermae ifølge købekontrakt af 24. nov. 1802 og skøde af 13. juni 1803.
Anne Hansdatter døde 3. nov. 1839, 90 år gammel, og Peder Larsen 5. sept. 1843, 93 år gl.
Sønnen Christen Pedersen fik skøde på gården fra faderen d. 21. aug. 1828. Han var født. ca . 1796 og var gift med Maren Hansdatter, f. i Langæble ca. 1809. Hun døde 8. juli 1839, kun 30 år gammel, og han 1. maj 1873, 76½ år gammel (vandsot).

Deres søn, Hans Christensen, f. 14. sept. 1833, fik skøde på gården 2. juni 1866 for 6500 rd., deri aftægt. Han giftede sig to gange, først 30. okt. 1860 med Karen Rasmusdatter, en datter af gmd. Rasmus Stephansen, Annexgården; hun døde i barselsseng d. 29. juli 1869, efter at hun samme dag havde født ham en datter, Karen Marie.

Anden gang giftede Hans Christensen sig med Anne Marie Hansen, en datter af Hans Hudolph Jacobsen, Hestehavegården, hvor hun var født 10. aug. 1850. Hun fødte sin mand ikke færre end 11 børn, nemlig sønnerne Hans, Johannes, Holger Julius og Anders Peder, og døtrene Maren Kristine, som døde 11 år gammel, Maren Kristine Lavrense, Anna Jørgine, Johanne Emilie Petra, Helga Emilie, Ingeborg Olivia og Karen Kirstine Cecilie.

Hans Christensen døde 10. juni 1914, og 20. marts 1915 fik sønnen (Anders) Peder Christensen skøde på gården. Hans moder døde 19. nov. 1916.
Peder Christensen var gift med Anna Marie Rasmussen, f. på Maeholm 30. juni 1891. Peder Christensen døde 27. sept. 1973 og hans kone 2. dec. 1947.
Endelig fik sønnen Hans Peter Christensen, f. 19. marts 1926 (død 1997), skøde på gården som den sidste af slægten. Han var gift med Bodil Spanget Christensen.

I hele slægtsforløbet er gården gået fra far til søn(og ikke, som det tit er tilfældet, til en svigersøn).

Efter at Hans P. Christensen i 1986 har afhændet gården drives der ikke længere landbrug fra den.
Bodil Christensen har venligt stillet tekst og billeder til rådighed.
Tak for det

Bodil har nogle steder været i tvivl om navnene på de personer, som er på billederne. Hvis du mener der er fejl eller mangler, så ring eller send en mail, så vil det blive rettet.
På forhånd tak.
Hans Christensen og Anne Marie Christensen
Herren med overskæg, bagest, midtfor, er Peder Christensen.
Kan nogen hjælpe med navnene på de øvrige?
Billedet er taget foran hovedtrappen til Pårupgård.
1. Rasmus Rasmussen
2. Maren Christensen
3. Hans Christensen, Lyomskovgård
4. Hans Christensen
5. Ingeborg (gift Wind)
6. Holger Christensen
7. Emilie
8. Peder Christensen
9. Anne Marie Christensen
10. Kirstine (Tage Kildegaard’s mor)
11. Johannes Christensen, Bækstrupgård
12. Anna Hansen, Kirkeballe
13. Karen Marie Christensen
14. Kresten Christensen, Urup
1. Karen Marie Rasmussen, Boveskov
2. Erna, datter af Rasmus Rasmussen
3. Rasmus Rasmussen
4. Marie, datter af Karen Marie og Rasmus
5. Holger Christensen
6. Kirstine Kildegaard
7. Anna Rasmussen, datter fra Boveskov
8. Erna Christ., datter af Hans Chr. Lyomskov
9. Dagmar Christ., gift m Hans Chr. Lyomskov
10. Maren Christ., gift m Jens Peder Pedersen
11. Rasmus Christensen
12. Anne Marie Christensen, Paarupgaard
13. Hans Christensen, Lyomskov
14. Jens Peder Pedersen, Korkendrup
15. Hanne Christensen, Urup
16. Helga, datter af Karen Marie og Rasmus
17. Ellen Christensen, Urup
18. Emilie Jensen, Herrested
19. Kirstine Christensen, Bækstrup
20. Kresten Christensen, Urup
21. Hans Christensen, Paarupgaard
22. Kristian Hansen, Kirkeballe
23. Hans Christian, Urup
24. Christian Jensen, Herrested gift m Emilie
25. Johannes Christensen, Bækstrup
26. Anna Hansen, Kirkeballe
27. Rebekka, Kirkeballe
28. Johannes Hansen, Kirkeballe
29. Hans Hansen, Kirkeballe
30. Ingeborg Wind
31. Peder Christensen
32. Ansat

Peder Christensen

Billedet er formentlig taget i 1957.
Anna Christensen

Mor til Hans Christensen
og svigermor til Bodil Christensen
Pårupgård
Pårupgård
Peder Christensen
?
Pårupgård
Pårupgård
Mindelunden på Pårupgård
Maeholm

Fra venstre: Clara og Anna.
Fra venstre:

Peder Christensen
?
?
Kirstine Kildegaard
?
?
Anna og Peder Christensen
Anna og Peder Christensen med børnene.

Fra venstre:

Peder Christensen
Nancy
Vera
Hans
Anna Christensen
Solveig
Poula
Bodil og Hans Christensen
Peder Christensen med datteren Poula foran Pårupgård.

Den dekorative ”ting” til venstre er en brændestabel, fortæller Bodil Christensen.
Nærmest kameraet er det Anna Christensen, og sønnen Hans.
Bagest er det Hans Peter Christensen
Foran fra venstre: Solveig, Vera og Bodil.

Billedet er taget ca. medio 1970’erne.
De fem søskende.
De fem søskende.
Hans Christensen med søstre og en karl (vistnok) på motorcyklen foran Pårupgård.
Naboen børn - Grethe og Peder Bagger - ser til.
Bagest fra venstre:
Poula og Peder Christensen.

I midten:
Nancy, Anna og Vera.

Forrest:
Solveig og Hans.
Bodil og Hans Christensen med børnene
- fra venstre:

Torben, Arne og Hans Peter - 1957.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold