Tvevad Slot - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Tvevad Slot
Af Verner Eg
Per Thyssen har været så venlig at sende mig et link til en video på YouTube, hvor Jesper Olsen, museumsformidler ved Nyborg Slot, fortæller om Nyborgs historie, og lige her er det Tvevad Slot, som han besøger.
På billedet her over viser Jespser Olsen rundt.
Jeg har været i arkiverne, og har fundet nogle fotos som Malene R. Bech, Kulturarvskoordinator/museumsinspektør, Østfyns Museer, Nyborg Slot, sendte til mig i februar 2014.
Jeg har placeret billederne sådan, at du kommer til at se billede nummer to, når du kører musen ind over billedet her under.
Malene R. Bech har sat røde pile på, så man kan se, hvor Tvevad Slot har ligget, og det træder meget tydeligt frem, når man ser på billede nummer to.
Sådan så Tvevad ud (måske)
Det er Jesper Olsen der har lavet tegningen, som han viser og fortæller mere om i videoen.
Teksten her under er affotograferet fra Erling Windeballe's bog "Træk af Ellinge sogns historie - siderne 118 - 120.
Tvevad slot
Stedet, hvor man mener Tvevad slot har ligget, nemlig i skoven nord for vejen
mellem Rolfsted og Ellinge og tæt øst for Vindinge å, hører til Rønninge sogn, og
en omtale af slottet hører derfor måske ikke hjemme i denne bog. Imidlertid siger
en præsteberetning fra 1623, at slottet lå i »Ellinge Langeskova, hvilket tyder på,
at åen i sin tid har dannet skel mellem Rønninge og Ellinge. I så fald må det være
naturligt at omtale Tvevad slot her.

Det er kun få reelle oplysninger, vi har om Tvevad slot. Kun ét sted nævnes
Tvevad i gamle dokumenter, nemlig i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor
Twyvatha nævnes som kongens (Valdemar II Sej r's) ejendom.

I en folkevise siger Tovelille, Valdemarl den Stores (l 157-82) frille: »Han gav
mig slot, han gav mig len, han gav mig Tvevad slot i Pym. Nogle mener, at det
var Valdemar IV Atterdags frille, der sagde sådan til dronningen;

Navnet Tvevad hidrører fra, at to åløb her forener sig, og før 1852, da der blev
lagt en gangbro over dem, måtte man vade over de to åløb, når man til fods skulle
passere vejen mellem Ellinge og Rolfsted. Endnu i 1877 måtte man køre gennem
vandet fra det ene sogn til det andet til vogns.

Provst J. L. Rohmann, der var sognepræst i Rønninge fra 1830 til sin død i
1860, har efterladt et manuskript, som var resultatet af indgående studier af, hvad
der knytter sig til sagnet om Tvevad slot. Han mente, at man i sin tid kunne sejle
fra Storebælt ad åen til Tvevad. Og han forestillede sig, at man havde bygget
borgen som værn mod det 12. århundredes fribyttere (sørøvere), som på deres
skibe sejlede dybt ind i landet. Man kunne sejle til stedet her, og skjult af skoven
kunne man fra borgen foretage overrumplingsangreb på ubudne gæster. På Val-
demar Atterdags tid var man imidlertid bange for, at slottet kunne tjene som et
befæstet tilholdssted for kongens fjender, de holstenske grever, hvorfor man be-
sluttede at nedbryde det. I J. M. Thieles »Danske folkesagna fra 1818-23 handler
et sagn om Tvevad slot og holstenerne, og det lyder sådan: Da slottet engang blev
belejret af fjender, forrådte en pige det i fjendens vold, idet hun efter aftale satte
lys i et vindue i den fløj, hvor borgen var svagest befæstet. Siden blev dette slot
nedbrudt, og af dets stene er Rolfsted og Ellinge kirker opbyggede.

Historikeren Hvitfeldt fra o. 1600 fortæller, at kong Valdemar (Atterdag) i 1353
sluttede overenskomst med de holstenske grever ved Vindinge å angående pante-
ret til Fyn. Havde dette møde fundet sted i Nyborg, ville man sikkert ikke have
betegnet mødestedet som nævnt. Og da der ikke fandtes nogen Kongsgård på
strækningen fra udløbet langs åen før Tvevad, er det sandsynligt, at det var her,
overenskomsten blev sluttet. Og så har slottet altså eksisteret i 1353. Fire år se-
nere trængte holstenerne ind i Fyn, erobrede Odense og alle de kongelige slotte,
og det kan da være sket, at Tvevad er blevet belejret og indtaget af holstenerne
ved et sådant forræderi, som Thiele fortæller om. Samme år er slottet blevet tilbage-
erobret af kongen, og snart efter kan nedbrydningen have fundet sted.

Rohmann gør opmærksom på, at grundstenene under Rolfsted og Ellinge kir-
ker er så ens, så det kunne se ud, som de kom fra samme værksted. De er temme-
lig lange med en fals langs den øverste kant og meget smukt tilhugget. Pastor
Jacob Helms, Skellerup, der var meget kyndig på kirkebygningernes område,
nægter dog at tro, at stenene stammer fra Tvevad slot.

Tvevad voldsted består af to ca. 2 m høje banker, den sydlige er nærmest rund
og den nordlige mere uregelmæssig. Om den ganske lille banke vest for de to
andre og beliggende nær ved åen også hører til anlægget, kan ikke afgøres.

Også en anden Rønninge-præst, Bendtz, har beskæftiget sig med Tvevad i den
bog, han har skrevet om Rønninge og Rolfsted sogne (1820). Sammen med
geheimeråd Biilow til Sanderumgård har han gravet på stedet og fundet levninger
af murværk og en række store kampsten. Disse sten har major Lemvigh, Rønnin-
gesøgård, ladet fjerne og brugt til stengærde.

Den stump folkevise, der fortæller, at kong Valdemar gav Tvevad slot til Tove-
lille, hører muligvis til en vise, der fortæller om Toves sørgelige endeligt. Der
findes to folkeviser med næsten samme indhold, og de fortæller, at dronnning
Sofie, der naturligt nok var meget jaloux på Tove, skubbede sin rivalinde ind i
badstuen og lod denne ophede så stærkt, at Tove omkom. Hendes søn. Kristoffer,
nåede ikke at komme moderen til hjælp.

At Tove skulle være begravet i den høj, der ligger et stykke syd for vejen, der
går gennem skoven fra »Grevehusetu til voldstedet og åen, har nok ikke noget på
sig.

På YouTube er der flere klip fra Nyborg og omegn. Du får en oversigt over mange af dem, når du vælger at se klippet om Tvevad Slot.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold